De 
GMR

Onderwijsgroep Oost-Brabant

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het overkoepelende orgaan van de medezeggenschapsraden van de scholen. De raad bestaat uit een personeelsgeleding en een ouder-/leerlinggeleding van de scholen.

Wat doet de GMR?

De GMR houdt zich bezig met zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen. Ze zijn betrokken bij het organisatiebeleid en zorgt voor advies over of instemming met voornemens over de koers van de scholen en de organisatie.

Op de agenda staan beleidsvoorstellen die door het bestuur worden voorgelegd en waarover de GMR gevraagd of ongevraagd advies kan geven. Voor een aantal beleidszaken heeft de GMR instemmingsbevoegdheid. Belangrijke zaken die jaarlijks in de GMR terugkomen zijn bijvoorbeeld het bestuursformatieplan en de begroting.

De GMR houdt u op de hoogte via de notulen van de vergaderingen. De vastgestelde notulen zijn via onderstaande links te lezen.


Heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris van de GMR via gmr@onderwijsgroepoostbrabant.nl.