Organisatie

 

Onderwijsgroep Oost-Brabant


College van Bestuur

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor schooloverstijgend onderwijsbeleid, personeelsbeleid, financieel beleid en huisvestigingsbeleid. Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de stichting en de raad van toezicht controleert hoe zij de taken uitvoert.

De heer A. Bressers MSc (bestuurder)

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de stichting en de locaties. De bestuurder legt intern verantwoording af aan de raad van toezicht en extern aan het ministerie, de inspectie en aan de maatschappelijke omgeving.

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft de taak om integraal toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie.

De raad van toezicht staat het college van bestuur terzijde met raad en advies. De raad van toezicht richt zich ten alle tijde op het belang van de stichting als geheel en de scholen. Onder de taken van de raad van toezicht valt onder andere het jaarverslag, het strategisch meerjarenplan, het goedkeuren van de begroting en het controleren en naleven van de wet door het bestuur en de besteding van de onderwijsgelden.

De volgende personen vormen samen de raad van toezicht:

  • Mw. Knoet-Michels
  • Mw. Branten-van Hoof
  • Dhr. Gerrits
  • Mw. Van der Heijden
  • Dhr. Kern
  • Dhr. Mennen
  • Dhr. Snijders