Organisatie

 

Onderwijsgroep Oost-Brabant


College van Bestuur

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor schooloverstijgend onderwijsbeleid, personeelsbeleid, financieel beleid en huisvestigingsbeleid. Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de stichting en de raad van toezicht controleert hoe zij de taken uitvoert.

De heer A. Bressers MSc (bestuurder)

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de stichting en de locaties. De bestuurder legt intern verantwoording af aan de raad van toezicht en extern aan het ministerie, de inspectie en aan de maatschappelijke omgeving.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en handelen van de bestuurder en fungeert als adviseur, klankbord en werkgever van de bestuurder. De raad van toezicht richt zich hierbij op het belang van de stichting als geheel. Het toezichthouden wordt vormgegeven vanuit de betrokkenheid van de leden van de raad bij de samenleving en in het bijzonder de wens om een gerichte bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfbewuste volwassenen. Dit doet de raad in overeenstemming met de identiteit van de stichting. Dat betekent dat de leden van de raad van toezicht de openbare- en algemeen bijzondere grondslag van de stichting onderschrijven en waar mogelijk uitdragen.

Tot de taak van de raad van toezicht behoort onder andere het goedkeuren van het jaarverslag, het koersplan, de begroting én het controleren van de naleving van wet- en regelgeving en besteding van onderwijsmiddelen door het bestuur. Besluitvorming wordt meestal voorbereid door een van de drie ingestelde commissies. Dat zijn de auditcommissie (o.a. vastgoed, financiën en ICT), remuneratiecommissie (o.a. beoordelen functioneren bestuurder) en commissie onderwijskwaliteit (o.a. kwaliteitsonderzoeken en oordelen onderwijsinspectie). Elke commissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht. Ongeveer zesmaal per jaar vergadert de raad van toezicht met de bestuurder en tweemaal per jaar met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Verder worden alle afzonderlijke scholen van Onderwijsgroep Oost-Brabant ten minste eenmaal per jaar bezocht door een afvaardiging van de raad van toezicht.

De volgende personen vormen samen de raad van toezicht van Onderwijsgroep Oost-Brabant:

  • Antoinette Knoet-Michels (voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie)
  • Lisette Branten-van Hoof (lid RvT en voorzitter auditcommissie)
  • Monique van der Heijden (lid RvT en voorzitter commissie onderwijskwaliteit)
  • Ronald Gerrits (lid RvT en voorzitter remuneratiecommissie)
  • Sander Kern (lid RvT en lid commissie onderwijskwaliteit) 
  • Ivo Wetters (lid RvT en lid auditcommissie) 
  • Monique Lafleur (lid RvT en lid commissie onderwijskwaliteit)

Contact opnemen met de raad van toezicht kan via contact@onderwijsgroepoostbrabant.nl.

Raad van toezicht